Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Thủ tục khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng kí quyền tác giả?


Quy định về thủ tục khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng kí quyền tác giả được ghi nhận tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan thì thủ tục khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được tiến hành như sau:


Thủ tục khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng kí quyền tác giả?


- Người khiếu nại về việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan phải có đơn gửi Cục Bản quyền tác giả. Trong đơn nêu rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên. Kèm theo đơn khiếu nại là các tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, hoặc quyết định huỷ bỏ hiệu lực, văn bản từ chối cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và các tài liệu, bằng chứng liên quan khác;

- Người tố cáo phải có đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đơn nêu rõ ngày, tháng, năm tố cáo; tên, địa chỉ của người tố cáo; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; nội dung, lý do tố cáo và yêu cầu của người tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên. Kèm theo đơn tố cáo là các tài liệu, bằng chứng liên quan.

Trong thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo. Nếu người khiếu nại tố cáo không đồng ý với phản hồi của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì họ có quyền khiếu nại, tố cáo tới cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

 

 

 

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí